Puslapio meniu
Nuotraukų galerija

foto.jpg

Kalendorius
Susisiekite
Jus sveikina Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai

Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai
Biudžetinė įstaiga
Alyvų g.1, Sangrūdos k., Sangrūdos sen., LT-69265 Kalvarijos savivaldybė
Juridinio asmens kodas 193359710
Telefonas (8 ~343 ) 64 221, mob. 8 612 88 051
el. paštas  sangruda.globosnamai@gmail.com
svetainė    www.seimosnamai.kalvarija.lm.lt
Mes Facebook

        
                         

9 naujienos


Atranka - - Administracija 2020.02.10 : 16:22

1111.jpg
2222.jpg

Globėjų mokymai - - Administracija 2020.01.09 : 13:20

1.jpg

Konkursas - - Administracija 2019.12.10 : 11:31

Konkursas Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų direktoriaus pareigoms užimti

2019-12-10

Skelbimo nr.:

62031

Skelbimo data:

2019-12-09

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Kalvarijos savivaldybės administracija

Pareigos:

Įstaigos vadovas (koef. nuo 4,4 iki 8,5)

   

Pareiginės algos koeficientas

0.00

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA Kalvarijos savivaldybės mero
2019 m. lapkričio 29 d.
potvarkiu Nr. M1-42

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų direktoriaus pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų grupei, įstaiga priskiriama III grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.
3. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Kalvarijos savivaldybės merui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilyginamą išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnį kaip 2 metų vadovaujamo darbo stažą socialinio darbo srityje arba ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą socialinių paslaugų organizavimo ar teikimo srityje;
4.3. mokėti lietuvių kalbą taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius įstaigų valdymą ir darbo santykių reguliavimą, socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą, dokumentų valdymą;
4.5. gerai išmanyti valstybinę ir regioninę socialinę politiką;
4.6. gerai suprasti darbo organizavimo principus, įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus, mokėti planuoti ir organizuoti įstaigos veiklą;
4.7. išmanyti teisės, ekonomikos, vadybos, buhalterinės apskaitos pagrindus;
4.8. išmanyti valstybės ir savivaldybės biudžetų bei kitų finansavimo šaltinių finansuojamų programų bei projektų rengimą ir vykdymą;
4.9. dirbti kompiuteriu („Microsoft Office" programiniu paketu), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. užtikrina įstaigos teikiamų paslaugų kokybę ir vykdymą laiku;
5.2. organizuoja ir užtikrina įstaigos veiklą;
5.3. sprendžia visus įstaigos organizacinius, finansinius, teisinius, ūkinius ir kitus klausimus;
5.4. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles;
5.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš darbo įstaigos darbuotojus, tvirtina pareigybių aprašymus, reglamentuoja ir vertina įstaigos darbuotojų veiklą, skiria paskatinimus ir drausmines nuobaudas;
5.6. pagal kompetenciją atstovauja įstaigai bendraujant su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valdžios institucijomis pats ar įgalioja kitą asmenį;
5.7. organizuoja įstaigos veiklos planų vykdymą ir nustatyta tvarka pateikia savininkui ataskaitas bei užtikrina jų teisingumą;
5.8. sudaro įstaigos vardu sandorius, neprieštaraujančius įstaigos nuostatams ir kitiems teisės aktams;
5.9. atidaro ir uždaro įstaigos sąskaitas bankuose;
5.10. užtikrina įstaigos turto racionalų, ekonomišką bei efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą, organizuoja jo apskaitą;
5.11. organizuoja įstaigos dokumentų tvarkymą įstatymų nustatyta tvarka, jų saugojimą;
5.12. organizuoja įstaigos buhalterinės apskaitos tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.13. užtikrina teisėtą bei racionalų lėšų naudojimą pagal paskirtį;
5.14. pagal savo kompetenciją leidžia įstaigos veiklą reguliuojančius įsakymus, kitus teisės aktus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
5.15. įgyvendina savininko sprendimus;
5.16. organizuoja įstaigos vidaus ir finansinę kontrolę;
5.17. organizuoja iš valstybės ir savivaldybės biudžetų bei kitų finansavimo šaltinių finansuojamų programų bei projektų rengimą ir vykdymą;
5.18. užtikrina civilinės, darbų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą;
5.19. organizuoja piliečių skundų, siūlymų ir prašymų nagrinėjimą, sprendžia iškilusias problemas teisės aktų nustatyta tvarka;
5.20. sudaro sąlygas darbuotojams mokytis, kelti kvalifikaciją ir atestuotis;
5.21. užtikrina informacijos apie įstaigos veiklą pateikimą visuomenei ir viešos informacijos paskelbimą;
5.22. atsako už kokybišką ir laiku vykdomų funkcijų įgyvendinimą, įstaigos darbo organizavimą;
5.23. laikosi darbo drausmės, vidaus tvarkos, darbo saugos taisyklių;
5.24. nutraukus darbo santykius perduoda įgaliotam asmeniui visus veiklos dokumentus bei materialines vertybes;
5.25. atlieka kitas funkcijas, kurias atlikti direktorių įpareigoja teisės aktai ir įstaigos nuostatai.
__________________________


Susipažinau:

___________________________
(parašas)

____________________________________
(pareigos)

____________________________________
(vardas, pavardė)

____________________________________
(data)

Informacija apie įstaigą

 

Vertinimo metodai:

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   

... / ...


Darbo skelbimas - - Administracija 2019.10.25 : 13:55

REIKALINGAS PSICHOLOGAS

 

Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų globos centras ieško psichologo projektiniame darbe „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ darbui su globojamais vaikais, globėjais (rūpintojais), įtėviais. Darbo krūvis – 0,2 etato. Atlygis – 275 eurų (bruto).

Reikalavimai. Išsilavinimas – psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis arba psichologo kvalifikacija (specialybė), įgyta baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dėl darbo pasiūlymo prašome kreiptis į Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų administraciją adresu: Alyvų g. 1, Sangrūdos k., Sangrūdos sen., Kalvarijos sav., tel. Nr. 8 343 64221, el. p. sangruda.globosnamai@gmail.com

... / ...


Globėjai - - Administracija 2019.09.13 : 09:54

4.jpg

1.jpg
3.jpg
2.jpg

0.jpg

 

Šiandien rugsėjo 7 d. Globos centro darbuotojos dalyvavo Kalvarijos krašto šventėje, kur renginio dalyviams dalino lankstinukus su informacija apie Globos centro veiklą, teikiamas paslaugas, vaikų globą, įvaikinimą, laikiną svečiavimąsi, atsakinėjo į juos dominančius klausimus.

Tad kviečiame visus, besidominčius Globos centro veikla ir neabejingus tėvų globos netekusių vaikų likimui, atvykti šiuo adresu:
Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai
Alyvų g. 1, Sangrūdos k., Sangrūdos sen., Kalvarijos sav.
Tel. 8 343 61786, 8 603 81004

... / ...


PASAULINĖ DIENA BE TABAKO

       Kasmet, gegužės 31 dieną,  Pasaulio sveikatos organizacija (toliau - PSO) ir jos partneriai mini Pasaulinę dieną be tabako. Jos metu atkreipiamas visuomenės dėmesys į rūkymo žalą sveikatai bei kitas su tabako ir tabako gaminių vartojimu susijusias rizikas, taip pat viešai palaikomos iniciatyvos, susijusios su tabako ir tabako gaminių vartojimo mažinimu.
Daugiau informacijos galite rasti čia

... / ...