Puslapio meniu
Nuotraukų galerija

foto.jpg

Kalendorius
Susisiekite
GLOBOS CENTRAS - Laikinas svečiavimasis

 

Laikinas svečiavimasis – pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su vaikų globos institucijoje augančiu vaiku.

Vaikui, kurio ryšiai su šeima ir giminaičiais nutrūkę, tokia draugystė yra labai svarbi, nes vaikui yra skiriamas individualus dėmesys, jis gali svečiuotis šeimos aplinkoje ir matyti kitokį šeimos modelį, nei matė, augdamas su biologiniais tėvais.

Laikinas svečiavimasis taip pat skatina vaiko pasitikėjimą kitais ir savimi, ugdo atsakomybės jausmą bei formuoja teigiamą savęs vertinimą.  

!!! Svarbu žinoti, kad laikinai svečiuotis gali ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas, augantis socialinės globos įstaigoje, išskyrus atvejus, kai vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius arba siekiant neišskirti brolių ir seserų, bet ne jaunesnis kaip 3 metų.

 

Kur kreiptis ir kokius dokumentus pateikti, norint priimti vaiką laikinai svečiuotis:


 

Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis fizinis asmuo dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją ir pateikia šiuos dokumentus:

        1. rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis;

        2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

        3. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo kopiją (forma Nr. 046/a) 
 

PATIKRINIMO, AR ASMUO GALI PRIIMTI LAIKINAI SVEČIUOTIS VAIKĄ, PROCEDŪRA:

    
Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio fizinio asmens (toliau – fizinis asmuo) tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis patikrinimas atliekamas ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo ir kitų nurodytų dokumentų dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, Tarnybos teritoriniame skyriuje gavimo dienos.  
 

Žingsniai:

        1. VTAĮT teritorinis skyrius išsiaiškina, ar fizinis asmuo nėra tarp asmenų, pas kuriuos draudžiama išleisti laikinai svečiuotis vaiką;

       2. Tarnybos teritorinis skyrius kreipiasi teisės aktų nustatyta tvarka į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pažymos apie fizinio asmens teistumą (ar teistas, ar jau išnykęs teistumas, ar neteistas) gavimo;

        3. Tarnybos teritorinis skyrius išsiaiškina , ar kartu su fiziniu asmeniu gyvenantys asmenys sutinka (patvirtina tai raštu), kad vaikas laikinai svečiuotųsi;

        4. Tarnybos teritorinis skyrius kreipiasi į Globos centro specialistus, kurie išsiaiškina, ar fizinis asmuo gali priimti vaiką laikinai svečiuotis (išsiaiškina fizinio asmens buities ir gyvenimo sąlygas; fizinio asmens galimybes tenkinti vaiko poreikius; ar kartu su fiziniu asmeniu gyvenantys asmenys sutinka, kad vaikas laikinai svečiuotųsi);

        5. Globos centro specialistai parengia rekomendaciją dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis ir ją pateikia Tarnybos teritoriniam skyriui;

        6. Tarnybos teritorinis skyrius, atsižvelgdamas į Tarnybos atestuotų asmenų parengtą rekomendaciją, parengia  išvadą dėl fizinio asmens tinkamumo/netinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis;

        Tarnybos teritorinis skyrius:

         1. Parengęs teigiamą išvadą, jos kopiją ir vaiko globėjų (rūpintojų), veikiančių LR teritorijoje, sąrašą pateikia fiziniam asmeniui;

       2. Parengęs neigiamą išvadą dėl vaiko priėmimo laikinai svečiuotis, jos kopiją pateikia fiziniam asmeniui, nurodydamas sprendimo priežastis. Fizinis asmuo, gavęs neigiamą išvadą dėl vaiko priėmimo laikinai svečiuotis, gali pakartotinai kreiptis dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tik išnykus išvadoje nurodytoms priežastims.

          3. Fizinis asmuo, gavęs teigiamą išvadą apie jo tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis, kreipiasi į pasirinktą vaiko globėją (rūpintoją) iš sąrašo, kurį pateikė jam Tarnybos teritorinis skyrius.

         Vaiko globėjas (rūpintojas):

         1. Raštu pateikia fiziniam asmeniui informaciją apie vaiką, jeigu fizinis asmuo nesikreipė dėl konkretaus vaiko, kurio poreikius jis sugebėtų geriausiai patenkinti;

         2. Sudaro su fiziniu asmeniu sutartį dėl Institucijoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį.

  

!!! Svarbu suprasti, kad vaikui parenkama šeima, o ne šeimai – vaikas.

 

 


 

 


Paskutinis atnaujinimas : 2019.09.10 : 15:07
Kategorija : GLOBOS CENTRAS


Spausdinti puslapį Spausdinti puslapį

^ į viršų ^