Puslapio meniu
Nuotraukų galerija

foto.jpg

Kalendorius
Susisiekite
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA - Planavimo dokumentai

SOCIALINĖS GLOBOS PERTVARKOS 2018 - 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANAS


PRITARTA 

Kalvarijos savivaldybės tarybos

2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-12

 

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS GLOBOS NAMŲ TEIKIAMOS SOCIALINĖS GLOBOS PERTVARKOS 2018–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

 

 

I SKYRIUS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų teikiamos socialinės globos  pertvarkos  2018–2020 metų veiksmų planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės  apsaugos  ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83 patvirtintu Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems  be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planu.

2. Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų teikiamos socialinės globos  pertvarkos  2018–2020 metų veiksmų planas (toliau –  Veiksmų planas) nustato Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų teikiamų socialinių  paslaugų,  globos  sistemos  pertvarkos  tikslus,  principus,   uždavinius   ir  kryptis. Vadovaujantis  Veiksmų  planu  būtų  vykdoma  nuosekli  vaikų   socialinės  globos  pertvarka  ir  kuriamos naujos alternatyvios socialinės paslaugos bendruomenėje.

3.  Veiksmų plane vartojamos sąvokos  apibrėžtos Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose.

 

 

II SKYRIUS

 

ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ

 

Per 2017 m. Kalvarijos savivaldybėje į socialinės rizikos šeimų sąrašą buvo įrašyta 25 šeimos, išbraukta 20 šeimų. 2017 m. gruodžio 31 d. savivaldybėje buvo 63 socialinės rizikos šeimos, kuriose augo 143 vaikai. Visos šios šeimos 2017 m. Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – VTAS) darbuotojų aplankytos bent vieną kartą, esant poreikiui – ir dažniau. 2017 m. organizuotos 52 šeimos atvejo peržiūros.

VTAS 2017 m. parengė 15 Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo. 8 vaikai buvo apgyvendinti Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namuose, 7 vaikai – globėjų šeimoje. 2017 m. į šeimą grąžinta 11 vaikų: 4 vaikai iš institucijos, 7 vaikai iš globėjų/rūpintojų.

2017 m. VTAS atliko pradinį būsimų globėjų (įtėvių) vertinimą ir surinktą informaciją perdavė Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų atestuotiems socialiniams darbuotojams dėl būsimų globėjų ir įtėvių mokymų pagal GIMK programą. Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų atestuoti socialiniai darbuotojai pagal globėjų ir įtėvių mokymų pagal GIMK programą paruošė tris globėjų šeimas.

2017 m. Kalvarijos savivaldybėje buvo globojami (rūpinami) 53 nepilnamečiai vaikai. 25 iš jų globojami (rūpinami) šeimose. VTAS darbuotojai aplankė visas nepilnamečius vaikus globojančias (rūpinančias) šeimas bei institucijas. Apsilankymų metu domėjosi, kaip vaikams sekasi mokslai, kokie santykiai su globėjais (rūpintojais), kitais šeimos nariais, kokie jų pomėgiai, laisvalaikis, surašė globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo aktą, buities sąlygos patikrinimo aktą, vykdė globos (rūpybos) peržiūras. 2017 metais sudaryta 15 vaiko globos (rūpybos) planų, surašyta 108 globojamo (rūpinamo) vaiko buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai, 87 globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo aktai, organizuojamos globos rūpybos peržiūros.

Vaikų globa Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namuose daugiausiai apgyvendinami iš socialinės rizikos šeimų.  Šie vaikai dažnai turi elgesio problemų, todėl artimi giminaičiai nenori jų globoti. Kartais giminaičiai, galintys globoti likusį be tėvų globos vaiką, neatitinka globėjams keliamų reikalavimų.

Vaikai, globojami institucijoje, sunkiau pasiruošia savarankiškam gyvenimui. Iš institucinės globos išėjusio vaiko situacija dažnai būna sudėtingesnė nei šeimoje globojamo vaiko. Todėl Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namuose yra kuriamos sąlygos labai artimos gyvenimui šeimoje.

2017 metais Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namuose buvo apgyvendinta  10 vaikų, tarp jų 2 vaikai iš Alytaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų ir trys mažamečiai: vienas – 2,5 mėn., antras – 1 m. 2 mėn., trečias – 2 m. amžiaus. Šiuo metu Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namuose gyvena 24 vaikai. Iš jų 18 vaikų nustatyta nuolatinė globa, 1 – nuolatinė rūpyba (atskiriant nuo motinos), 5 – laikinoji globa.

Dalį aukščiau vykdomų funkcijų, susijusių su vaikų globa, įgyvendinant VTAS pertvarką Kalvarijos savivaldybėje perims Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai, kurie nustatyta tvarka įgyvendins globos centro funkcijas.

 

 

III SKYRIUS

 

 KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS GLOBOS NAMŲ PAGALBA INTEGRUOJANT GLOBOTINIUS Į VISUOMENĘ, UGDANT SAVARANKIŠKO GYVENIMO ĮGŪDŽIUS

 

              

 

Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas:

1. Kasdienio gyvenimo įgūdžiai apima sveikos mitybos, valgiaraščio sudarymo, apsipirkimo maisto prekių parduotuvėse, maisto ruošimo, elgesio prie stalo, švaros palaikymo virtuvėje, maisto produktų laikymo, namų tvarkymo, namų saugumo, taupymo, pinigų valdymo, naudojimosi banko paslaugomis, biudžeto planavimo, laisvalaikio organizavimo įgūdžius.

2. Socialinio bendravimo įgūdžiai – tai gebėjimas užmegzti ir palaikyti santykius su kitais žmonėmis.

3. Mokymosi ir darbo įgūdžiai reikalingi mokymosi programoms baigti ir savo karjeros planams įgyvendinti. Tai – darbo tikslai, įsidarbinimas, sprendimų priėmimas, tikslų siekimas, mokymosi įgūdžiai.

4. Savęs priežiūros įgūdžiai apima įgūdžius, kurie skatina fizinės ir emocinės sveikatos vystymąsi. Tai yra asmeninė higiena, sveika gyvensena, alkoholio, narkotikų, tabako vartojimo prevencija, psichikos atsparumas, psichikos sveikata, savimonė, vertybės, lytiškumas ir lytiniai santykiai.

5. Būsto ir pinigų valdymo įgūdžiai reikalingi, kad asmuo sėkmingai prisitaikytų prie visuomenės. Kalbama apie būsto paiešką, persikraustymą, santaupas, požiūrį į pinigus, banko paslaugas, biudžeto planavimą, vartotojo įgūdžius, darbo tikslus, bendruomenines paslaugas.

 

Kasdienio gyvenimo suvokimo formavimas.

Kasdienio gyvenimo įgūdžiai yra reikalingi įprastiems kasdieniniams buities, asmeniniams darbams atlikti. Daug metų institucijose gyvenę vaikai dažnai stokoja šių, iš pirmo žvilgsnio atrodytų, paprastų žinių ir gebėjimų. Institucijose augantys vaikai gauna visas jiems reikalingas paslaugas, neturėdami galimybių patys prisidėti prie savo poreikių tenkinimo.

Ugdant kasdienio gyvenimo įgūdžius, svarbu laikytis tokių principų: tęstinumo ir nuoseklumo, teigiamo pavyzdžio modelio, galimybės įtvirtinti įgūdžius praktikoje.

Ugdant kasdienio gyvenimo įgūdžius siekiama, jog pradėję savarankiškai gyventi globotiniai:

1. Žinotų ir suprastų pagrindines maisto grupes, turėtų supratimą apie sveiką mitybą;

2. Žinotų ir suprastų mitybos įtaką fizinei ir emocinei sveikatai;

3. Galėtų ekonomiškai sudaryti dienos, savaitės valgiaraštį;

4. Žinotų, kaip nustatyti maisto produktų šviežumą, maistinę vertę, ekonomiškumą;

5. Turėdamas tam tikrą pinigų sumą, gebėtų nusipirkti maisto ilgesniam laikui;

6. Žinotų pagrindinių virtuvinių įrankių ir prietaisų pavadinimus ir gebėtų jais naudotis;

7. Žinotų, kaip saugiai paruošti maistą;

8. Galėtų vadovautis tam tikro patiekalo gaminimo receptu;

9. Galėtų padengti kasdienį pietų stalą;

10. Mokėtų elgtis prie stalo;

11. Žinotų, kaip saugoti maisto produktus, kad nesugestų;

12. Suprastų buto/namų tvarkymo ir švaros palaikymo svarbą;

13. Galėtų palaikyti švarą savo gyvenamoje patalpoje;

14. Gebėtų prižiūrėti savo drabužius (skalbti, lyginti);

15. Žinotų ir suprastų energijos taupymo ir pakartotino medžiagų vartojimo privalumus;

16. Žinotų ir suprastų namų saugumo svarbą;

17. Žinotų, kokios pagalbos ir kur kreiptis neatidėliotinu atveju;

18. Galėtų suteikti pirmąją pagalbą;

19. Žinotų, kaip suremontuoti paprastus reikmenis namuose;

20. Galėtų savarankiškai naudotis viešuoju transportu;

21. Žinotų ir suprastų asmeninių dokumentų kopijų saugumo svarbą;

22. Žinotų įvairias apsipirkimo galimybes (parduotuvėje, internete ir kt.);

23. Sugebėtų ekonomiškai nupirkti kasdienes gyvenimui reikalingas prekes (maistą, buitines prekes ir kt.);

24. Žinotų, kaip suplanuoti pozityvias laisvalaikio veiklas.

 

Socialinis bendravimas.

Pozityvūs ir konstruktyvūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas užmegzti ir palaikyti ilgalaikius socialinius ryšius yra viena iš sėkmingos adaptacijos visuomenėje prielaidų. Socialinių ryšių kokybė tiesiogiai priklauso nuo turimų bendravimo gebėjimų. Daug vaikų, patenkančių į globos institucijas, stokoja konstruktyvių socialinių įgūdžių. Prieraišumo sutrikimai vaikystėje bei kitos emocinės problemos sąlygoja nesugebėjimą užmegzti ilgalaikių, emocinį pasitenkinimą tenkinančių ryšių. Daug tėvų globos netekusių vaikų nemoka konstruktyviai spręsti iškilusių konfliktų, bendradarbiauti, priimti sprendimus sudėtingose situacijose.

Ugdant ir stiprinant vaikų bendravimo įgūdžius siekiama, jog pradėjęs savarankišką gyvenimą globotinis:

1. Žinotų ir suprastų savigarbos sąvoką;

2. Žinotų ir suprastų savo asmenines stipriąsias savybes ir poreikius;

3. Žinotų ir suprastų draudžiamo elgesio teisines pasekmes;

4. Žinotų ir suprastų asmenines teises ir pareigas;

5. Žinotų ir suprastų pozityvaus bendravimo svarbą;

6. Žinotų ir suprastų, kaip prievarta, nesąžiningumas, nepagarba veikia santykius;

7. Žinotų ir suprastų kasdienį etiketą;

8. Žinotų, kaip paveikiai bendrauti su šeima ir draugais, mokykloje;

9. Žinotų, kaip ir kada tvirtai laikytis savo nuomonės bendraujant, mokykloje ar darbe;

10. Žinotų, kaip elgtis konflikto metu, kaip suvaldyti pyktį;

11. Žinotų ir suprastų skirtumus tarp įvairių bendravimo būdų (formalaus ir neformalaus);

12. Žinotų, kaip užmegzti ir palaikyti sveikus, konstruktyvius santykius;

13. Žinotų, kaip sukurti ir pasinaudoti asmenine paramos sistema;

14. Žinotų ir suprastų bendruomenės sąvoką;

15. Žinotų, kaip palaikyti gerą emocinę sveikatą;

16. Žinotų, kaip veiksmingai reaguoti į diskriminaciją ir priekabiavimą;

17. Žinotų, kuo skiriasi verbalinis ir neverbalinis bendravimas;

18. Žinotų ir suprastų bendradarbiavimo svarbą;

19. Galėtų apgalvotai priimti sprendimus daugeliu gyvenimiškų atvejų;

20. Turėtų supratimą apie psichologiškai sveikus vyro ir moters santykius;

21. Suprastų, kas yra gera tėvystė, atsakingai žiūrėtų į šeimos kūrimą, vaiko gimimą ir auginimą.

 

Mokymosi ir darbo įgūdžiai.

Pradėję savarankišką gyvenimą globotiniai tęs mokymąsi profesinėje ar aukštojoje mokykloje. Dalis globotinių pradės dirbti. Šiuo gyvenimo periodu jiems yra reikalinga ypatinga parama ir pagalba įgyjant žinių ir įgūdžių, padėsiančių jiems tikslingai pasirinkti mokymosi instituciją, atkakliai siekti savo tikslų, susirasti darbą ir įsilieti į naują kolektyvą. Studijuoti aukštojoje mokykloje dažnai būna per sunku dėl žemo pažangumo, žinių stokos, silpnos mokymosi motyvacijos. Globotinį svarbu orientuoti į tai, jog aukštos gyvenimo kokybės pagrindas yra profesijos įsigijimas (teorinių žinių ir praktinių įgūdžių įgijimas aukštojoje arba profesinėje mokykloje).

Svarbu, kad pradėjęs savarankišką gyvenimą jaunas žmogus:

1. Galėtų apibrėžti profesijas, kurios jį domina;

2. Galėtų argumentuoti profesijos pasirinkimą;

3. Galėtų parengti profesijos įgijimo planą;

4. Žinotų, kaip galėtų pagerinti savo akademinį pažangumą;

5. Žinotų, kokie yra darbo paieškos būdai;

6. Suprastų įsidarbinimo svarbą;

7. Suprastų išsilavinimo svarbą ir jo ryšį su įsidarbinimo galimybėmis;

8. Sugebėtų parašyti savo gyvenimo aprašymą;

9. Žinotų, kaip suteikti ir gauti reikalingą informaciją (informacijos paieškos būdai);

10. Žinotų, kas yra darbo pokalbis ir sugebėtų tinkamai jam pasirengti;

11. Žinotų, kaip išlaikyti, pakeisti darbą;

12. Suprastų darbuotojo teises ir atsakomybę;

13. Suprastų, kaip naudotis įprasta darbo technika (kompiuteriais, faksu, kopijavimo aparatu ir pan.);

14. Žinotų, kaip tinkamai spręsti konfliktus darbo vietoje;

15. Žinotų, kaip reaguoti į prietarus, išankstinį nusistatymą ir diskriminaciją;

16. Mokėtų tinkamai bendrauti namų aplinkoje, mokykloje, darbe; tvirtai ir adekvačiai laikytis savo įsitikinimų;

17. Žinotų ir suprastų laiko sampratą.

 

Asmens higienos priežiūra.

Asmens higienos priežiūros įgūdžiai yra esminė geros fizinės ir psichikos sveikatos prielaida. Globotiniai, pradėję savarankišką gyvenimą po institucinės globos, gali stokoti žinių ir įgūdžių, kaip tinkamai rūpintis savo sveikata susirgus, kaip suteikti pagalbą sau ar artimam žmogui. Dažnas jaunuolis gali nežinoti, kokios yra jam prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos ir kaip jis galėtų šias paslaugas gauti.

Ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius svarbus tęstinumas: jau nuo pat vaiko atvykimo į globos instituciją (ar globėjų šeimą, šeimyną) būtina formuoti atsakingą požiūrį į savo sveikatą, lavinti higienos įgūdžius, suteikti žinių apie tinkamą mitybą. Svarbu ne tik suteikti teorinių žinių, tačiau ir surasti galimybes naudoti sveikos gyvensenos principus realiame gyvenime. Kuo anksčiau susiformuoja sveiko gyvenimo būdo įpročiai, tuo didesnė tikimybė, jog ir pradėjęs savarankišką gyvenimą jaunuolis laikysis šių principų.

 

Planuojant globotinio parengimą savarankiškam gyvenimui, siekiama, kad pradėjęs savarankišką gyvenimą:

1. Žinotų ir suprastų geros higienos svarbą;

2. Demonstruotų tvirtus higienos įgūdžius;

3. Žinotų, kas yra sveika gyvensena;

4. Žinotų, kaip gydyti paprastas ligas ir nedideles žaizdas;

5. Žinotų ir suprastų valgymo sutrikimų požymius ir galimą pagalbą;

6. Žinotų, kada ir į ką kreiptis profesionalios medicininės pagalbos;

7. Žinotų ir suprastų, kodėl svarbu vartoti vaistus taip, kaip yra nurodyta recepte;

8. Mokėtų užsiregistruoti pas savo apylinkės gydytoją, taip pat kitus sveikatos priežiūros specialistus;

9. Žinotų, kaip palaikyti gerą emocinę sveikatą;

10. Žinotų ir suprastų medicininę, socialinę, emocinę ir teisinę riziką, susijusią su alkoholio, narkotikų ir tabako vartojimu;

11. Galėtų atsilaikyti bendraamžių spaudimui vartoti psichoaktyvias medžiagas;

12. Žinotų apie pagalbą, susijusią su psichoaktyvių medžiagų vartojimu;

13. Suprastų teisinę vairavimo išgėrus atsakomybę;

14. Atsakingai žiūrėtų į lytinius santykius, žinotų, kaip pasipriešinti lytiniam priekabiavimui ir spaudimui lytiškai santykiauti;

15. Žinotų ir suprastų, kaip apsisaugoti nuo lytiškai plintančių ligų, taip pat ir AIDS;

16. Žinotų, kaip apsisaugoti nuo nėštumo;

17. Neatidėliotinais atvejais mokėtų pasinaudoti tinkama pagalba;

18. Galėtų surasti prieinamą bendruomeninę pagalbą.

 

Būsto ir piniginių lėšų tvarkymas

Tėvų globos netekę vaikai neturi galimybių išmokti piniginių lėšų valdymo ir planavimo būdų. Šių įgūdžių siekiama išmokyti paskutiniais globos institucijose (ar šeimynose) buvimo metais. Svarbios ne tik teorinės žinios, bet ir praktinė patirtis. Siekiama teikiamų paslaugų tęstinumo tam, kad ir pradėjęs gyventi savarankiškai globotinis galėtų kreiptis į socialinį darbuotoją arba kitą asmenį, jei iškyla klausimų arba probleminių situacijų.

 

Ruošiant globotinį savarankiškam gyvenimui siekiama, kad jis:

1. Žinotų ir suprastų prieinamo būsto galimybes savo bendruomenėje;

2. Žinotų  gyvenamosios vietos (kambario, buto) paieškos būdus;

3. Žinotų, kaip įvertinti siūlomą nuomoti kambarį arba butą;

4. Žinotų, kas yra nuomos sutartis ir kokia jos reikšmė;

5. Žinotų, kokie yra gyvenimo kartu su kitu asmeniu pliusai ir minusai;

6. Žinotų savininko ir nuomininko teises ir pareigas;

7. Gebėtų susirasti prieinamas bendruomenines paslaugas;

8. Gebėtų išlaikyti savo būstą (reguliariai mokėti mokesčius ir pan.);

9. Žinotų, kaip gauti vairuotojo pažymėjimą;

10. Žinotų, kaip įsigyti automobilį;

11. Žinotų, kiek kainuoja automobilis ir jo naudojimas;

12. Žinotų ir suprastų civilinę atsakomybę;

13. Gebėtų sudaryti pinigų taupymo planą;

14. Gebėtų mokėti mokesčius, atsiskaityti už paslaugas;

15. Žinotų ir suprastų, kokias paslaugas teikia finansinės institucijos;

16. Žinotų ir suprastų elektroninės bankininkystės paslaugas;

17. Mokėtų atidaryti sąskaitas banke;

18. Žinotų ir suprastų, kada ir kiek skolintis pinigų;

19. Žinotų, kaip galima gauti paskolą;

20. Suprastų, kas yra kredito kortelės ir kokios yra jų įsigijimo sąlygos;

21. Gebėtų sudaryti savaitės, mėnesio pajamų ir išlaidų planą;

22. Galėtų savarankiškai apsipirkti parduotuvėje;

23. Žinotų, į ką kreiptis pagalbos, jei turėtų finansinių sunkumų;

24. Žinotų savo, kaip vartotojo, teises.

 

 

IV SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO TIKSLAS, PRINCIPAI IR UŽDAVINIAI

 

Veiksmų plano tikslas – suformuoti nuoseklią ir koordinuotą pagalbos ir  paslaugų sistemą, kuri likusiam be tėvų globos vaikui sudarytų sąlygas gauti individualias  pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bei, nepatiriant socialinės atskirties, leistų vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje – globėjų šeimoje, išskirtinais atvejais, kol nėra pakankamai globėjų šeimų – globos namuose, bet kiek įmanoma artimesniuose šeimos sąlygoms.

Veiksmų planas sukurtas remiantis šiais principais:

1. Vaiko teisių ir jo teisėtų interesų prioriteto. Priimant sprendimus ar imantis  bet kokių veiksmų yra vadovaujamasi vaiko interesais;

2. Vaiko saugumo užtikrinimo. Suteikti vaikui tokias gyvenimo sąlygas, kurios atitiktų jo amžių, sveikatą ir išsivystymą;

3. Bendradarbiavimo. Sprendimai ir veiksmai yra derinami su  vaiko teisių  apsauga, užimtumu, sveikatos priežiūra, švietimu ir ugdymu bei specialiosios pagalbos priemonėmis;

4. Vaiko dalyvavimo ir informuotumo. Socialinių paslaugų teikimas bei sprendimai, susiję su  vaiko gerove, priimami dalyvaujant vaikui ir jo šeimai, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;

5. Visapusiškumo. Vaikui skiriamos ir teikiamos tokios socialinės paslaugos,  kurios atitinka  vaiko interesus  bei nustatytus poreikius ir kurios sukuria  sąlygas rengti vaiką savarankiškam gyvenimui;

6. Veiksmingumo. Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namuose vykdoma teikiamų paslaugų pertvarka siekiama vaiko gerovės ir racionalaus turimų išteklių panaudojimo.

Veiksmų plano uždaviniai:

1. Organizuoti  ir užtikrinti paslaugų teikimą tėvų globos netekusiems vaikams ir jų  šeimoms.  Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namuose likusiems be tėvų globos vaikams planuojamos teikti bendruomeninės paslaugos šeimynose ir budinčių/socialinių globėjų šeimose, aplinkoje, artimoje šeimai.

2. Vykdyti globėjų centro funkcijas Kalvarijos savivaldybėje.

3. Įgyvendinant globos centro funkcijas iki 2020  m. sumažinti  Kalvarijos  savivaldybės šeimos globos namuose globojamų vaikų skaičių.

4.Užtikrinti vaikų privatumą ir kokybiškų paslaugų teikimą.

5.Organizuoti socialinės priežiūros paslaugas asmenims (šeimoms) ir jų vaikams, negalintiems gyventi savo namuose dėl artimųjų smurto, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių (gaisro, liūčių ir kt.), kitų socialinių problemų.

6. Dalyvauti vykdant bandomąjį projektą „Socialinės priežiūros paslauga, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir motinoms, vienoms auginančioms vaiką/vaikus iki 3 metų amžiaus“.

7. Organizuoti įstaigoje Dienos centrą, teikiantį socialines, psichologines, ugdymo, užimtumo paslaugas.

8. Organizuoti ir koordinuoti globėjų veiklą Kalvarijos savivaldybėje.

 

 

V SKYRIUS

 

PRIEMONIŲ PLANAS

 

2018 m.

 

Eil. Nr.

 

Priemonė

 

Laikotarpis

 

Šeimų/paslaugų gavėjų skaičius

 

Lėšos, Eur

 

Pastabos

1.

Globėjų šeimų ruošimas (GIMK programa)

 

3

19000,00

GIMK tarnybos darbo užmokesčiui;

Savivaldybės biudžeto lėšos

2.

Budinčių globėjų ruošimas (GIMK programa)

Per metus

1

Savivaldybės biudžeto lėšos

3.

Vaikų apgyvendinimas budinčių/socialinių globėjų šeimose

Per metus

3

Savivaldybės biudžeto lėšos

4.

Pagalba globėjams, globėjų centro įkūrimas

Per metus

35

8847,40

Socialinio darbuotojo darbo užmokesčiui

5.

Socialinė priežiūra

asmenims/šeimoms, negalintiems gyventi savo namuose dėl artimųjų smurto, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

Per metus

3

4700,00

Socialinio darbuotojo darbo užmokesčiui

 

6.

Socialinė globa aplinkoje artimoje šeimai

Per metus

24

218453,0

Savivaldybės biudžeto lėšos

7.

Globos išmoka

Per metus

24

43776,00

Valstybės biudžeto lėšos

8.

Transporto įsigijimas

I-II ketv.

35

20000,00

Socialinių paslaugų teikimui ir globėjų konsultavimui

9.

Išorės aplinkos/teritorijos sutvarkymas

I-IV ketv.

 

80000,00

Projektinės lėšos aplinkos, žaidimo aikštelių sutvarkymui

10.

Socialinės priežiūros paslauga, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir motinoms, vienoms auginančioms vaiką/vaikus iki 3 metų amžiaus

Per metus

8

 

Projektinės lėšos;

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

Iš viso:

394776,4

Iš savivaldybės biudžeto 251 tūkst. Eur

 

2019 m.

 

Eil. Nr.

 

Priemonė

 

Laikotarpis

 

Šeimų/paslaugų gavėjų skaičius

 

Lėšos, Eur

 

Pastabos

1.

Globėjų šeimų ruošimas (GIMK programa)

 

3

19000,00

GIMK tarnybos darbo užmokesčiui

2.

Budinčių globėjų ruošimas (GIMK programa)

Per metus

1

 

Savivaldybės biudžeto lėšos

3.

Vaikų apgyvendinimas budinčių/socialinių globėjų šeimose

Per metus

3

 

Savivaldybės biudžeto lėšos

4.

Pagalba globėjams

Per metus

38

 

 

 

 

232000,40

 

 

 

 

Savivaldybės biudžeto lėšos

5.

Socialinė globa aplinkoje artimoje šeimai

 

Per metus

24

Socialinė priežiūra

asmenims/šeimoms, negalintiems gyventi savo namuose dėl artimųjų smurto, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

 

 

3

6.

Globos išmoka

Per metus

24

43776,00

Valstybės biudžeto lėšos

7.

Dienos centras

Per metus

15

 

Projektinės lėšos;

Savivaldybės biudžeto lėšos

8.

Socialinės priežiūros paslauga, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir motinoms, vienoms auginančioms vaiką/vaikus iki 3 metų amžiaus

Per metus

8

 

Projektinės lėšos;

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

Iš viso:

394776,4

Iš savivaldybės biudžeto 251,0 tūkst. Eur

 

2020 m.

 

Eil. Nr.

 

Priemonė

 

Laikotarpis

 

Šeimų/paslaugų gavėjų skaičius

 

Lėšos, Eur

 

Pastabos

1.

Globėjų šeimų ruošimas (GIMK programa)

 

3

19000,00

GIMK tarnybos darbo užmokesčiui

 

2.

Budinčių globėjų ruošimas (GIMK programa)

Per metus

1

 

Savivaldybės biudžeto lėšos

3.

Vaikų apgyvendinimas budinčių/socialinių globėjų šeimose

Per metus

3

 

Savivaldybės biudžeto lėšos

4.

Pagalba globėjams

Per metus

40

 

 

241600,40

 

 

Savivaldybės biudžeto lėšos

5.

Socialinė globa aplinkoje artimoje šeimai

Per metus

24

 

Socialinė priežiūra

asmenims/šeimoms negalintiems gyventi savo namuose dėl artimųjų smurto, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

 

 

3

6.

Globos išmoka

Per metus

24

43776,00

Valstybės biudžeto lėšos

7.

Dienos centras

Per metus

15

 

Projektinės lėšos;

Savivaldybės biudžeto lėšos

8.

Socialinės priežiūros paslauga, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir motinoms, vienoms auginančioms vaiką/vaikus iki 3 metų amžiaus

Per metus

8

 

Projektinės lėšos;

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

Iš viso:

304376,40

Iš savivaldybės biudžeto 260,6 tūkst. Eur

 

 

_________________________________

 


Paskutinis atnaujinimas : 2021.05.09 : 21:10
Kategorija : ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA


Spausdinti puslapį Spausdinti puslapį

^ į viršų ^