Puslapio meniu
Nuotraukų galerija

foto.jpg

Kalendorius
Susisiekite
VEIKLA - Planavimas
 
Atsakingas už korupcijos kontrolės vykdymą direktorius Vytautas Dubinskas.
Tel. mob. 8 612 88 051 el. paštas vytasdubinskas@gmail.com
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasitikėjimo telefonas (8 5) 26 64 201

     Vadovaudamasis 2006 m. lapkričio 30 d Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. Al-317 „ Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr.132-5011,2007-03-21 įstatymo pakeitimas Žin., 2007, Nr. 33-1202) ir 2007 m. spalio 11 d Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. Al-282 „Dėl vaikų globos įstaigų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo" (Žin.,2007, Nr. 107-4385) informuoju, kad nuo 2010 metų sausio 1 d. turėtų būti:
1)    vaikų globos įstaigos veikla organizuojama šeimai artimos aplinkos modelio - šeimynų (iki 12 vaikų šeimynoje, vaikų skaičius šeimynoje išimtiniais atvejais gali būti didesnis, jei gyvena broliai ir seserys) principu. Šeimynos formuojamos įvertinant kiekvieno vaiko interesus ir jo individualius poreikius, giminystės ryšius ir amžių;
2)    vaikų globos įstaigos šeimynos nariai yra vaikai ir joje dirbantys socialiniai pedagogai arba socialiniai darbuotojai, socialinių pedagogų padėjėjai arba socialinių darbuotojų padėjėjai ;
3)pagal socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus, pagal vaikų skaičių, mūsų vaikų globos namuose turi dirbti 7 socialiniai pedagogai arba socialiniai darbuotojai, 5 socialinio pedagogo arba socialinio darbuotojo padėjėjai.
4) pagal socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus, pagal vaikų skaičių, mūsų globos namams minimaliai priklauso 6 etatai socialinių pedagogų, 5 etatai socialinių pedagogų padėjėjų, 1 etatas vyriausiojo socialinio darbuotojo, 1 etatas socialinio darbuotojo, 0,5 etato dietisto, 1,5 etato specialiojo pedagogo, 0,75 etato slaugytojo.
Išvardintų specialistų vaikų laikinosios globos namuose šiuo metu turime per mažai, kitų iš viso neturime. Socialinių pedagogų arba darbuotojų, vietoje 7 etatų - turime 4,4 etato ( 4 socialiniai pedagogai po 0,85 etato ir 1 etatas socialinio darbuotojo), socialinių pedagogų arba socialinių darbuotojų padėjėjų iš viso neturime. Visai neturime vyriausiojo socialinio darbuotojo, specialiojo pedagogo, dietisto etatų, o slaugytojo turime 0,5 etato, tačiau šiuo metu neturime šiose pareigose dirbančio žmogaus.
Į vaikų laikinosios globos namus patenka vis daugiau vaikų turinčių specialiųjų poreikių. Šiuo metu  vaikų namuose gyvena 7 vaikai, turintys specialiuosius poreikius, be to yra 4 vaikai, turintys protinį atsilikimą ir 2 vaikai, turintys fizinį neįgalumą. Pagal esamus etatus su 25 arba 30 vaikų, tarp jų ir su specialiaisiais poreikiais arba protiniu atsilikimu,  kiekvieną dieną 4 valandas lieka dirbti vienas specialistas, dirbantis su vaikais . Savaitgaliais taip pat su  25 arba 30 vaikų, tarp jų ir su specialiaisiais poreikiais arba protiniu atsilikmu,  dirba vienas specialistas. Yra tokių vaikų, su kuriais reikia dirbti individualiai vienam žmogui, tačiau to padaryti negalime, nes turime per mažai darbuotojų.  Todėl kyla pavojus vaikų sveikatai ir saugumui.
Socialinės globos kaina patvirtinta 2011-04-21 Kalvarijos tarybos sprendimu 1571,4 Lt mėnesiui yra mažiausia Lietuvoje, manau, mes vieni globos namai šalyje, kurie dar negyvena šeimynų principu.
2011 metais Kalvarijos savivaldybės taryba 2011m.liepos 7 d. tarybos sprendimu Nr.T-6-5 patvirtino Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namų pareigybių skaičių (17 pareigybių) ir struktūrą. Yra paruošti kiti teisiniai dokumentai šeimynų kūrimui. Mūsų darbuotojai mokėsi ir yra įgiję reikiamą kvalifikaciją.     
Planuojame nuo 2012 metų kovo mėn. 1 d. kurti 2 šeimynas.
Planuojame, kad vietoje 4 socialinių pedagogų, dirbančių po 0,85 etato, dirbtų taip pat 4 socialiniai pedagogai po 1 etatą, o vietoje 0,5 etato valytojos, 0,5 etato skalbėjos ir 0,5 etato sanitarės ir 2 naktinių auklių etatų, būtų įsteigti 4 etatai socialinių darbuotojų padėjėjų. Naujai būtų įkurti vyriausiojo socialinio darbuotojo etatas ir 0,5 etato dietisto.
       Šių darbuotojų etatų įkūrimui 2012 metams vaikų laikinosios globos namams  darbuotojų darbo užmokesčiui kartu su socialinio draudimo įmokomis papildomai reikėtų 77,5 tūkst.Lt. Iš viso 2012 metams vaikų laikinosios globos namams darbo užmokesčiui kartu su socialinio draudimo įmokomis reikėtų 419,0 tūkst. Lt, prekėms ir paslaugoms 61,5 tūkst.Lt, iš jų: 2000 Lt reikalinga darbo vietų rizikos vertinimui atlikti ir, vadovaujantis 2011 metų Kalvarijos savivaldybes administracija centralizuoto vidaus audito tarnybos išvada, 1000 Lt internetinės svetainės įkūrimui. Iš viso 2012 metams Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namams iš savivaldybės biudžeto reikėtų 480,5 tūkst.Lt. Vaiko globos išmokos planuojame gauti apie 160,0 tūkst.Lt. Jeigu šie pinigai bus skirti, tai 2012 metų vaikų laikinosios globos namų socialinės paslaugos kaina būtų tik 1779 Lt.
       Pagal Europos sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ 2011 metais buvo apšiltinta vaikų globos namų pastato sienos, pakeistas ir apšiltintas stogas, pakeisti langai, durys, atlikti šildymo sistemos sistemos rekonstrukcijos darbai.
          2012 metais antrame vaikų globos namų pastato aukšte, pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos įgyvendinamą Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, planuojama įrengti sandėlį, saliukę, tris kabinetus administracijai. Šio sumanymo yra paruoštas techninis projektas, kuris turi būti įgyvendintas 2012 metais.
        Iki 2013 metų, pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programą „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, planuojama pastatyti priestatą,  suremontuoti vaikų gyvenamąsias ir bendro naudojimo patalpas, techninis projektas rengiamas. Esamos patalpos neatitinkančios vaikų laikinosios globos namų poreikio projekto metu bus perplanuojamos patalpos, kad globos namų vaikai galėtų gyventi pagal nustatytas higienos normas, dėl to apie 281,15 kv. m.  ploto patalpos bus perplanuojamos ir remontuojamos, bus pastatytas priestatas apie 490 kv. m.  ploto, atlikus šiuos darbus vaikų globos namai atitiks Lietuvos higienos normų reikalavimus.
Po pertvarkos seno pastato ir dviejų aukštų priestato statybų vaikų laikinosios globos namuose bus 16 miegamųjų kambarių, 4 virtuvėlės, 8 tualetai, 8 dušai, 4 bendros paskirties kambariai, 4 globėjų kambariai, 1 darbo kambarys, 1 svetainė, 4 vestibiuliai su drabužinėmis. Vaikai gyvens po du kambaryje.


Paskutinis atnaujinimas : 2016.05.18 : 15:04
Kategorija : VEIKLA


Spausdinti puslapį Spausdinti puslapį

^ į viršų ^