Puslapio meniu
Nuotraukų galerija

foto.jpg

Kalendorius
Susisiekite
Naujienos


Konkursas - - Administracija 2019.12.10 : 11:31

Konkursas Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų direktoriaus pareigoms užimti

2019-12-10

Skelbimo nr.:

62031

Skelbimo data:

2019-12-09

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Kalvarijos savivaldybės administracija

Pareigos:

Įstaigos vadovas (koef. nuo 4,4 iki 8,5)

   

Pareiginės algos koeficientas

0.00

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA Kalvarijos savivaldybės mero
2019 m. lapkričio 29 d.
potvarkiu Nr. M1-42

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų direktoriaus pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų grupei, įstaiga priskiriama III grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.
3. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Kalvarijos savivaldybės merui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilyginamą išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnį kaip 2 metų vadovaujamo darbo stažą socialinio darbo srityje arba ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą socialinių paslaugų organizavimo ar teikimo srityje;
4.3. mokėti lietuvių kalbą taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius įstaigų valdymą ir darbo santykių reguliavimą, socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą, dokumentų valdymą;
4.5. gerai išmanyti valstybinę ir regioninę socialinę politiką;
4.6. gerai suprasti darbo organizavimo principus, įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus, mokėti planuoti ir organizuoti įstaigos veiklą;
4.7. išmanyti teisės, ekonomikos, vadybos, buhalterinės apskaitos pagrindus;
4.8. išmanyti valstybės ir savivaldybės biudžetų bei kitų finansavimo šaltinių finansuojamų programų bei projektų rengimą ir vykdymą;
4.9. dirbti kompiuteriu („Microsoft Office" programiniu paketu), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. užtikrina įstaigos teikiamų paslaugų kokybę ir vykdymą laiku;
5.2. organizuoja ir užtikrina įstaigos veiklą;
5.3. sprendžia visus įstaigos organizacinius, finansinius, teisinius, ūkinius ir kitus klausimus;
5.4. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles;
5.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš darbo įstaigos darbuotojus, tvirtina pareigybių aprašymus, reglamentuoja ir vertina įstaigos darbuotojų veiklą, skiria paskatinimus ir drausmines nuobaudas;
5.6. pagal kompetenciją atstovauja įstaigai bendraujant su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valdžios institucijomis pats ar įgalioja kitą asmenį;
5.7. organizuoja įstaigos veiklos planų vykdymą ir nustatyta tvarka pateikia savininkui ataskaitas bei užtikrina jų teisingumą;
5.8. sudaro įstaigos vardu sandorius, neprieštaraujančius įstaigos nuostatams ir kitiems teisės aktams;
5.9. atidaro ir uždaro įstaigos sąskaitas bankuose;
5.10. užtikrina įstaigos turto racionalų, ekonomišką bei efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą, organizuoja jo apskaitą;
5.11. organizuoja įstaigos dokumentų tvarkymą įstatymų nustatyta tvarka, jų saugojimą;
5.12. organizuoja įstaigos buhalterinės apskaitos tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.13. užtikrina teisėtą bei racionalų lėšų naudojimą pagal paskirtį;
5.14. pagal savo kompetenciją leidžia įstaigos veiklą reguliuojančius įsakymus, kitus teisės aktus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
5.15. įgyvendina savininko sprendimus;
5.16. organizuoja įstaigos vidaus ir finansinę kontrolę;
5.17. organizuoja iš valstybės ir savivaldybės biudžetų bei kitų finansavimo šaltinių finansuojamų programų bei projektų rengimą ir vykdymą;
5.18. užtikrina civilinės, darbų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą;
5.19. organizuoja piliečių skundų, siūlymų ir prašymų nagrinėjimą, sprendžia iškilusias problemas teisės aktų nustatyta tvarka;
5.20. sudaro sąlygas darbuotojams mokytis, kelti kvalifikaciją ir atestuotis;
5.21. užtikrina informacijos apie įstaigos veiklą pateikimą visuomenei ir viešos informacijos paskelbimą;
5.22. atsako už kokybišką ir laiku vykdomų funkcijų įgyvendinimą, įstaigos darbo organizavimą;
5.23. laikosi darbo drausmės, vidaus tvarkos, darbo saugos taisyklių;
5.24. nutraukus darbo santykius perduoda įgaliotam asmeniui visus veiklos dokumentus bei materialines vertybes;
5.25. atlieka kitas funkcijas, kurias atlikti direktorių įpareigoja teisės aktai ir įstaigos nuostatai.
__________________________


Susipažinau:

___________________________
(parašas)

____________________________________
(pareigos)

____________________________________
(vardas, pavardė)

____________________________________
(data)

Informacija apie įstaigą

 

Vertinimo metodai:

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   

^ į viršų ^